27-4-2015
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου  «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση-αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»