27-4-2015   ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου  «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση-αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» Θέμα: Αποκατάσταση αδικιών στις δασικές υπηρεσίες Α. Αιτιολογική Έκθεση Με την προτεινόμενη τροπολογία αίρεται μια αδικία που έχει δημιουργηθεί σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων των κλάδων   α) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων, β) Δ.Ε. Τεχνικών-Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών […]

Read More